تماس با مااز راه روشن بیشتر بدانید!

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﺮآن و ﻋﺘـﺮت راه روﺷـﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﺠـﻮز رﺳﻤـﻰ از وزارت ارﺷـﺎد و ﻓﺮﻫـﻨﮓ اﺳـﻼﻣـﻰ، ﺑﻪ ﻫﻤـﺖ اﺳﺘﺎد ﻋﺪاﻟﺘﯿﺎن و ﺟﻤـﻌﻰ از اﺳـﺎﺗﯿﺪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ در ﺳﺎل 1390 اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻓﺮﻫﻨـﮕﻰ ﻣﺆﺳـﺴﻪ ﺑﯿـﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدم در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ، در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم رﺳـﺎﻟﺖ ﺧﻮد، در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﻰ، ادب واﺧﻼق، ﻫﻨﺮ وﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪى، ﻟﺬت ﻫـﺎى ﭘﺎک و رﺷـﺪ آور و ﺑﻼﺧـﺮه زﻧﺪﮔـﻰ ﭘـﺎک و ﺑﺎ ﻫـﺪف ﮔـﺬارى ﺟـﺬب ﺣـﺪاﮐﺜﺮى ﻣﺮدم و آﺷﻨﺎﯾﻰ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاى ﻣﻬﺮﺑﺎن، ﻣﻌﺼـﻮﻣﯿﻦ (ﻋـﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴـﻼم) و ﮔﻮﻫـﺮ گرانﺑﻬﺎى دﯾﻦ، ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد. ﻫﻢ اﮐـﻨﻮن ﻣﺆﺳـﺴﻪ راه روﺷـﻦ ﺑﺎ ﺑـﻬﺮه ﮔﯿﺮى از کارشناسان ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﻫﺎى اﺧﻼق و آداب اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻓـﺘﺮ ﻣﺮﮐـﺰى، واﺣـﺪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔـﻰ در ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺼـﻰ ﺑﻮدن واﺣـﺪﻫـﺎ، ﮔـﺴﺘﺮه ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎى ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺑـﯿﺸﺘﺮ و در ﭘﺎﺳﺨـﮕﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

تلفن: 05137663933
ایمیل: info@rahe-roshan.com
ایمیل: support@rahe-roshan.com


آدرس:
مشـهد، احمدآباد، خیابان پاستور
نبش پاستور 22، پلاک 2
دفتر مرکزی مؤسسه راه روشنارتباط با ما

جهت ارتباط با ما، ایمیل بزنید.


موسسه فرهنگی راه روشن

مشهد-احمدآباد-خیابان پاستور-نبش پاستور22-پلاک2