لزوم یقین بر باور های دینی

لزوم یقین بر باور های دینی

⭕️وقتی انسان باوری برای خود قرار می دهد حتما باید در آن باور یقین داشته باشد.

‼️هرگاه مطلبی را می خواهیم در اعتقادات خود بدانیم باید حتما بر آن یقین داشته باشیم چراکه عقیده نمی تواند متزلزل و احتمالی باشد.

✅ پذیرش باورها و عقاید دینی باید مبتنی بر علم، آگاهی و یقین با دلائل مستند باشد

⭕️⭕️حقیقت آنچه که در عالم هستی وجود دارد بدون علم و آگاهی پذیرفته نیست و باور و اعتقادات باید بر پایه علم و یقین استوار باشد.

⭕️⭕️همه رفتار ها در روز قیامت مورد بازخواست قرار می گیرد به خصوص آنچه به عنوان عقیده های دینی پذیرفته ایم.

✅ضرورت عدم پذیرش دلائل متزلزل و احتمالی دیگران در سندیت هر جریان

⭕️⭕️هر کس باید بر عقیده محکم باشد و برپایه احتمالات از چیزی تبعیت و پیروی نکند

⭕️⭕️ اگر در باور یقینی نباشد شایسته عقیده بودن را ندارد و برخی چیزهایی که عده ای در عرف به عنوان عقیده و فکر قبول دارند، باید بررسی شود که آیا یقینی در آن وجود دارد.

⭕️⭕️تقلید کورکورانه در اعتقادات پذیرفته نیست و اگر عقیده ای بر پایه علم و یقین باشد یا صرف گمان بنا نشده باشد استوار است.

⭕️⭕️گاهی افراد در باورهای دینی تقلید کورکورانه می کنند که این عقاید مستحکم نیستند.

⭕️⭕️بر طبق نظر فقهای زمان تقلید کورکورانه و بدون بصیرت در عقاید جائز نیست بلکه باید تنها در احکام دینی آنهم از متخصص امر تقلید کرد.

⭕️⭕️اعتقاد به امامت و یکتایی خدا با تقلید پذیرفته نیست و خداوند در قرآن آنانی که عقیده را بر پایه تقلید بنا می کنند توبیخ کرده است.

⭕️⭕️پیامبران دلیلی بر مدعای خود داشتند که از سوی خدا آمدیم و این سخن را با معجزه اثبات می کردند اما مشرکین صرفا می گفتند ما از آنچه پدرانمان را بر آن یافتیم تبعیت می کنیم.

✅صرف عمل دیگران، دلیلی بر پیروی و تبعیت ما از منش و روش آنان نیست

⭕⭕برخی ها اینطور می گویند که چون دیگران کاری را انجام دادند ما نیز دنباله آنان برویم در حالی که صرف عمل دیگران دلیلی بر ما پیروی و تبعیت ما از این راه و منش نیست.


نوشته های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید