مجردها بدانند

مجردها بدانند

به قصد اصلاح، درمان و یا هدایت با کسی ازدواج نکنید! ❌ و فراموش نکنید ازدواج💞 درمانگاه نیست!
-چشمتان 👁 را خوب باز کنید، ببینید آیا با همین خواستگارتان 💐 بدون هیچ تغییر و اصلاحـے در رفتارش، عقایدش، وضع علمی و مالی‌اش می‌توانید زندگی کنید یا نه⁉ و بر مبنای همین، کاملاً واقع‌بینانه، تصمیم بگیرید. 💝


نوشته های پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید