سید مجتبی حورایی

سید مجتبی حورایی

سید مجتبی حورایی - متولد سال 1348 - روان شناس - مدرس با سابقه حدود 25 سال از سال 1371 تاکنون در تهران و مشهد و ... - نویسنده و محقق سردبیر مجله راز - برگزاری حدود 190 دوره ان ال پی و موفقیت - برگزاری دوره های ازدواج موفق،خانواده موفق،کسب و کار موفق،اعتماد به نفس،شاد زیستن،تربیت فرزند و... - مشاور و کارشناس تربیتی صدا و سیما - کتاتب های تألیفی: اعتماد به نفس، کلید موفقیت (موفقیت نامحدود1) چاپ دوم؛ این کتاب قبلاً 44 بار با عنوان اعتماد به نفس در ده روز چاپ شده است و در سال 93 بازنویسی مجدد شده است. ------------------- ارتباط مؤثر و نفوذ به قلب دیگران (موفقیت نامحدود 2 ) چاپ دوم؛ این کتاب قبلاً 38 بار با عنوان صمیمیت ،تاثیرگذاری و نفوذ در ده دقیقه چاپ شده است و در سال 93 بازنویسی مجدد شده است. ------------------ با خدا همه چیز ممکن است (موفقیت نامحدود 3 ) چاپ اول؛ این کتاب قبلاً 31 بار با عنوان همه چیز با خدا ممکن است چاپ شده است و در سال 93 باز نویسی مجدد شده است. ----------------- تمرکز فکر (موفقیت نامحدود 4) چاپ دوم؛ این کتاب قبلاً 31 بار با عنوان مطالعه ی موفق با تمرکز چاپ شده است و در سال 93 بازنویسی مجدد شده است. --------------- راز موفقیت یک قهرمان (موفقیت نامحدود 5 ) چاپ اول؛ این کتاب قبلاً 12 بار با عنوان یوسف قهرمان خوبی ها چاپ شده است ودر سال 93 باز نویسی مجدد شده است. --------------- دوستی های قبل از ازدواج (موفقیت نامحدود 6 ) چاپ اول ؛ این کتاب قبلاً با همین عنوان 7 بار چاپ شده است و در سال 93 بازنویسی مجدد شده است.