علیرضا افشاری مقدم

علیرضا افشاری مقدم

عضو هیأت موسس، موسسه فرهنگی راه روشن از ابتدا تاکنون - مدیرعامل موسسه فرهنگی راه روشن از سال 93 تاکنون - دبیر شورای عالی فرهنگی موسسه راه روشن